Privacy:

Elk coachtraject is een vertrouwelijk traject en alle informatie wordt dus strikt vertrouwelijk behandeld. Ik onderschrijf de ethische gedragscode van de NOBCO ( Nederlandse Orde van Beroeps Coaches), te raadplegen op de website van de NOBCO http://www.nobco.nl

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is, is er een uitgewerkte privacyverklaring ter inzage beschikbaar. Hierin is uitgewerkt: privacyverklaring en welke persoonsgegevens verwerkt worden, de duur van de bewaartermijn en de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens.

 

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Contactgegevens:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lies Pestman-Hillenaar

Zeelandsestraat 10

6566 DH Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer: 0641373875

e-mail: lies@youandi-coaching.nl

KVK nummer: 68215347

BTWid: NL001282659B15

 

YouandI-coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via het aanvraagformulier van de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals bijvoorbeeld uw werkgever.

 

Persoonsgegevens:

 YouandI-coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals: e-mailadres en telefoonnummers en woonadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever

 

Doeleinden:

YouandI-coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor een goede en efficiënte dienstverlening:
 • Het onderhouden van contact
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden.

 

Grondslagen:

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de coachovereenkomst cq dienstverlening, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.


Verstrekking aan derden:

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Lies Pestman-Hillenaar, coach bij en eigenaar van YouandI-coaching. In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen met derden zoals bijvoorbeeld uw werkgever. Deze uitwisseling vindt slechts en alleen plaats in aanwezigheid van uw persoon en /of met uw nadrukkelijke en persoonlijke toestemming.
 
 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Ik onderschrijf de ethische gedragscode (verklaring) van de NOBCO: De Internationale Ethische Code. De IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Door je aan te sluiten bij NOBCO, zeg je toe dat je de IEC volgt.

 

De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring. In deze verklaring staat dat zij als beroepscoach verplicht zijn om te werken volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volgen. Klik hier voor de Internationale Ethische Code voor coaches. https://www.nobco.nl/

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard. Voor gegevens, zoals facturen, die fiscaal van belang zijn, geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Veiligheid van je gegevens:

Om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal heb ik de systemen waarop je gegevens worden bewaard allen beveiligd met een code en /of wachtwoord.

 

Cookies:
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

 

Wat zijn uw rechten?

Je hebt altijd het recht een verzoek te doen tot inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 2 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken verzoek ik je de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het uitoefenen van je rechten heeft alleen betrekking op de verwerkingsdoeleinden waarvoor YouandI-coaching verwerkingsverantwoordelijke is; zie onder doeleinden hierboven. Als je een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens neem dan vooral contact met mij op: lies@youandi-coaching.nl